Els "palatia" septimans: indicis de l'organització territorial andalusina al Nord dels Pirineus

Autores: Jordi Gibert Rebull

Publicación: Anuario de Estudios Medievales, ISBN 0066-5061, Nº 37 (1), 2007, pags. 1-26


Texto completo del artículo

Resumen:

La presència de l'estat andalusí en terres septimanes ha estat, salvant comptades ocasions, tradicionalment negligida per la historiografia. En aquest text, tot aplicant una línia de recerca contrastada a Catalunya Vella que identifica els topònims derivats de palatium amb una primerenca xarxa d'establiments creats a partir de la conquesta islàmica, pretenem donar una primera visió de quin fou l'abast de l'organització territorial d'aquest estat al nord dels Pirineus. L'estudi de les fonts documentals i de la toponímia conservada ens permet veure com aquests topònims mostren unes pautes de dispersió coherents, alhora que es concentren sense excepcions a la meitat meridional de la Septimània.